Workshop strategisch-economisch luik – 12 december 2017

Locatie:

3E
Kalkkaai 6
B-1000 BRUSSEL

Programma:

Thema: projectontwikkelaren actief in grote residentiële projecten: wat willen ze en hoe kan bouwindustrialisatie hiertoe bijdragen?

Korte beschrijving: In vorige strategische-economische workshop van april werd ingegaan op facts & figures van bouwindustrialisatie. Hierbij werd eerst de historiek van bouwindustrialisatie geschetst, gevolgd door het economisch potentieel van bouwindustrialisatie te analyseren. Dit laatste gebeurde door de huidige pijnpunten in de bouwsector aan te pakken d.m.v. elementen eigen aan bouwindustrialisatie.
In deze workshop wordt verder ingegaan op het strategisch-economisch potentieel van bouwindustrialisatie. Vorige keer werd aangetoond dat voorbeelden waarbij doorgedreven werd geïndustrialiseerd een duidelijk business concept hanteerde, om in functie van de beoogde schaal of doelgroep, een passend antwoord te bieden. In deze sessie gaan we hierop verder, door te evalueren wat projectontwikkelaren van grote residentiële projecten wensen, of waar ze vaak problemen ondervinden. Deze analyse van wensen, of het ondervinden van problemen, kan namelijk een opportuniteit bieden om (bepaalde elementen van) bouwindustrialisatie aan te wenden om een strategisch voordeel te verwerven in de markt.

Om deze wensen en hedendaagse uitdagingen van ontwikkelaren in kaart te brengen is een bevraging uitgevoerd van een aantal projectontwikkelaren. Hierna, en op basis van de inhoud van deze interviews, zijn ook verschillende andere spelers in de keten geïnterviewd (architecten, aannemers, fabrikanten, …). Dit om te kunnen bepalen of er elementen van bouwindustrialisatie zijn die een meerwaarde voor de gehele keten kunnen betekenen.

Volgend op deze informatie wordt een voorbeeld getoond van een alternatief business-model dat heden opmars maakt bij projectontwikkelaren. Dit voorbeeld kan inspiratie geven voor de workshop in de namiddag, waar we trachten a.d.h.v. het business model canvas (al reeds een eerste maal gebruikt in maart dit jaar), om concreet

Gezien de eindejaarsdrukte trachten we de workshop bondig te houden over de middag, zodat files vermeden kunnen worden, en voor en na de workshop het uitvoeren van andere dagtaken mogelijk blijft.

 Dagindeling 12 december:

Voormiddagsessies:

  • 10u00: ontvangst
  • 10u30: Inleiding workshop: kaderen wat in vorige strategisch-economische workshop werd behandeld, en waarom we vandaag dit thema behandelen, inclusief welke presentaties er volgen (Joerie Alderweireldt, 3E).
  • 10u45: Presentatie 1: kaderen werkterrein ontwikkelaars: nieuwbouw vs renovatie, grootte orde m² gebouwenpark dat ontwikkelaren innemen, m² oud in België t.o.v. enkele buurlanden, grootte en mix van functies in grote hedendaagse ontwikkelingen, … (Bieke Gepts, Essencia Marketing).
  • 11u10: Presentatie 2: toelichting van de wensen en noden van projectontwikkelaars van grote residentiële projecten: a.d.h.v. interviews zijn de wensen en noden van projectontwikkelaars in kaart gebracht, inclusief de visie en antwoorden van enkele andere partijen in de keten die genoemd werden tijdens bevragingen van de projectontwikkelaren (Joerie Alderweireldt, 3E)
  • 11u35: Presentatie 3: alternatieve business modellen: Een voorbeeld van hiervan betreft het betrekken van een ESCO. Dit laat toe de investering van het project te beperken, door een partij in operationele fase ‘warmte’ te laten verkopen. Dit business model, inclusief de voordelen en de bijhorende uitdagingen, wordt toegelicht, ter inspiratie voor de namiddagsessies (Antoon Soete, Wattson)

Lunch met networkingmogelijkheid:

  • 12u00 tot 13u00

Namiddagsessies:

  • 13u00: ronde tafel – toepassen business models: adhv het Business Model Canvas (al een eerste maal toegepast in de cluster te Heusden-Zolder op 7 maart) wordt er in groep getracht business modelen vorm te geven om bouwindustrialisatie in te zetten om de wensen en noden van ontwikkelaars tegemoet te komen. Dit doen we in kleine groepen waarbij oplossingen, ideeën, concepten, … naar voor kunnen worden geschoven en besproken. Het hanteren van het Canvas laat toe zo concreet als mogelijk alle elementen in kaart te brengen: welke waarde kan bouwindustrialisatie brengen t.a.v. ontwikkelaar (en wil een ontwikkelaar hiervoor betalen), welke kosten gaan hiermee gepaard (CAPEX, OPEX, bouw plant, …), welke partners zijn nodig, …
  • 14u30 tot 15u00: napraten voor wie wenst