Privacy- en cookiebeleid (Versie 1 – Juli 2023)

 1. Toepassing

  Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die op bouwindustrialisatie.be worden verwerkt.
  Bouwindustrialisatie.be is een website in het beheer van Buildwise

  Buildwise is een handelsnaam van het WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF, inrichting erkend bij toepassing van de Besluitwet van 30 januari 1947, met maatschappelijke zetel te Lombardstraat 42, 1000 Brussel, België en met ondernemingsnummer 0407.695.057.
  U heeft de mogelijkheid dit beleid op te slaan en af te drukken.

  De verwerking van cookies op deze website gebeurt in overeenstemming met ons privacy Beleid. Informatie over hoe je je cookie voorkeuren kan beheren staat meer specifiek uitgelegd in ons cookiebeleid, onderaan deze pagina.

 2. Persoonsgegevens

  Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt door Buildwise op bouwindustrialisatie.be
  Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door Buildwise is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV), ook wel GDPR genoemd.

  2.a Hoe verzamelen we deze persoonsgegevens?
  Het verzamelen van deze gegevens kan op verschillende manieren

  • Aan de hand van cookies
  • We ontvangen uw gegevens rechtstreeks. Dat kan wanneer u een recht heeft op het aanmaken van een account op het extranet van deze website.
  • Wanneer u contact opneemt met onze helpdesk of een contactformulier invult. In dergelijk geval worden de gegevens enkel gebruikt om u op uw vragen te kunnen antwoorden.

  2.b bewaartermijn

  Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor u deze aan ons hebt bezorgd:

  • In geval deze worden verstrekt onder een overeenkomst met Buildwise, worden deze niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering ervan.
  • In geval deze worden verstrekt op basis van uw toestemming, wordt de verwerking, zo spoedig als praktisch mogelijk is, stopgezet wanneer u uw toestemming intrekt.
  • In geval deze worden verwerkt op basis van een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Buildwise, worden deze bewaard zolang als hiertoe nodig.
 3. Hoe contacteer ik Buildwise in verband met mijn privacy rechten?

  Volgens de GDPR-wetgeving heeft u het recht uw persoonlijke gegevens in te kijken, te laten verbeteren, bezwaar in te dienen tegen verwerking en om uw gegevens te laten verwijderen.
  Daarnaast heeft Buildwise, gezien ze verwerkingsverantwoordelijke zijn van Bouwindustrialisatie.be, de plicht om, indien u daarom vraagt, een kopie van de gegevens die het over u heeft te bezorgen. Voor bijkomende kopieën kan Buildwise u een kostendekkende vergoeding aanrekenen.

  Indien u zich wenst te beroepen op uw rechten kan dat door te mailen naar gdpr@buildwise.be.

 4. Veiligheid

  Bouwindustrialisatie.be gebruikt gepaste technologieën en beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verkeerd gebruik, bekendmaking, verlies en vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, gebruikt Buildwise ook professionele firewalls en beveiligingswachtwoorden.

  Buildwise, als overkoepelende organisatie, tracht ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch is geenszins aansprakelijk voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Het is nodig om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

 5. Wijziging

  Bouwindustrialisatie.be kan haar beleid betreffende de behandeling van persoonlijke gegevens herzien. Dergelijke aanpassingen zullen worden gemeld op de Website.

 6. Andere websites

  De Website kan links bevatten naar andere sites. Buildwise kan niet garanderen dat deze websites hun privacy beleid naleven overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. Het is aangeraden dit zelf na te gaan door de privacy clausules op deze websites te raadplegen.

 7. Cookie Beleid

  Bouwindustrialisatie.be maakt gebruik van cookies, om het gebruiksgemak te optimaliseren, onder toepassing van dit cookiebeleid. Dit beleid is opgesteld met als doel u correct en helder te informeren over het gebruik van cookies en uw hoe u uw toestemming kunt geven tot het gebruik ervan.Tijdens het bezoeken en/of gebruiken van de Website en kunt u zicht cookies weigeren of accepteren conform dit beleid. We behouden ons het recht voor om deze policy op geregelde tijdstippen aan te passen, alsook cookies toe te voegen en/of te verwijderen, zodoende dit beleid zo actueel mogelijk te houden. We houden u hiervan op de hoogte via de Website.

  7.a Wat zijn cookies?

  Een cookie is een klein tekst- of databestand die uw browser op uw computer, tablet of smartphone bewaard wanneer u een website bezoekt.

  Een Cookie bestaat uit een unieke waarde die toelaat dat uw browser u herkent. Zo kan u als bezoeker van de Website geïdentificeerd worden bij een volgend bezoek zonder dat u bepaalde voorkeuren (zoals de voorkeurstaal) opnieuw hoeft in te stellen.

  Cookies laten ons ook toe om de website en de tools te analyseren en zodat we die steeds beter kunnen laten functioneren.

  7.b Cookie weigeren

  Indien u niet wenst dat de Website cookies plaatst, kunt u instellen door voor het eerste gebruik van de website uw voorkeuren aan te geven. Strikt Noodzakelijke cookies, die instaan voor het goed functioneren van de website kunt u niet weigeren.

  7.c Overzicht Cookies
Bccc.brussels gebruikt deze strikt noodzakelijke cookies.

Naam Domein Levensduur Omschrijving
_ga_* Bouwindustrialisatie.be 14 maanden Deze cookienaam wordt geassocieerd met Google Universal Analytics – wat een belangrijke update is van de meer algemeen gebruikte analyticsdienst van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elk paginaverzoek op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site. Het “*” geeft aan dat er verschillende cookie varianten op de website actief zijn met dezelfde prefix. De functie is echter dezelfde.

Bccc.brussels gebruikt deze strikt noodzakelijke cookies.

Naam Domein Levensduur Omschrijving
_gid Bouwindustrialisatie.be 1 dag De _gid-cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics en slaat informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken, terwijl er ook een analyserapport wordt gemaakt van de prestaties van de website. Sommige gegevens die worden verzameld zijn het aantal bezoekers, hun bron en de pagina’s die ze anoniem bezoeken.